Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.mavero.pl jest własnością firmy MAVERO s.c. Kamila Witkowska-Gawrońska, Halina Hermann, z siedzibą w Izabelinie C przy ulicy Jałowcowej 8, posiadającą numer NIP 521-369-51-41, REGON 361316568, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

RACHUNEK BANKOWY: Alior Bank PL 78 2490 0005 0000 4500 3491 9653

DANE KORESPONDENCYJNE: Mavero s.c., ul. Jałowcowa 8, 05-080 Izabelin C

e-mail: info@mavero.pl

tel.:+48600454504

 

Kupującym produkty dostępne w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Kupujący”).

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedającego (Mavero s.c., ul. Bartycka 71/55,00-716 Warszawa)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Mavero pod adresem internetowym www.sklep.mavero.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych:dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, aKupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
II OFERTA SKLEPU
 1. Prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może negatywnie wpływać na dokonane zamówienia.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
 5. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta).

 

III ZAWARCIE UMOWY 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 3. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
 8. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia w terminie do 48h od złożenia zamówienia. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:
  a) 48 h od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem; albo
  b) 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu (u importera/hurtowni), Nabywca zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 7. Korekty do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę. Nabywca musi złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 8. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
V KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY
 1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
  - Poczty Polskiej - dostawa 2-3 dni robocze
  - Kuriera DPD - dostawa 24h (dni robocze)
 2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
 3. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
VI SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
  - Przelewem na konto bankowe
  - Poprzez bezpieczny system Dotpay
  - Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej
 2. W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
 3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Nabywcę drogą mailową lub telefonicznie musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.
VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przezSprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba żeKonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Odstąpienie od umowy oraz zwrot zakupionego towaru należy wysłać na adres: Mavero s.c., ul. Bartycka 71/55, 00-716 Warszawa z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
 15. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
VIII REKLAMACJE
 1. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski (2 lata od dnia zakupu towaru), podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 2. Konsumentowi służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
 4. Konsument powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeńKonsumenta. Koszt dostawy ponosi Konsument, jednak w przypadku uznania reklamacji Koszty dostawy zostają zwrócone. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Konsumenta na koszt Sprzedawcy. Przykładowy formularz znajduje się tutaj.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Mavero s.c., ul. Bartycka 71/55, 00-716 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Konsumenta, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Konsumentów.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014 roku.